Welcome to your Math test

Name Email Phone Number

Որքան RAM կարող է օգտագործվել x86-32 ապարատային պլատֆորմով սերվերում

1 out of 23

In how many different ways can the letters in the word STUDY be ordered?

2 out of 23

An integer then 1 is prime if it is divisible only by itself and 1. If x and y are both prime and greater

than 2, then which of the following CANNOT be a divisor of xy?

3 out of 23

The daily temperatures, in degrees Fahrenheit, for 10 days in May were 61, 62, 65, 65, 65, 68, 74, 74,  75, and 77. Find the mean  of the temperatures.

4 out of 23

In a country, 60% of the male citizen and 70% of the female citizen are eligible to vote. 70% of male  citizens eligible to vote voted, and 60% of female citizens eligible to vote voted. What fraction of the citizens voted during the election?

5 out of 23

The product of two numbers x and y s twice the sum of the numbers. What is the sum of the reciprocals of x and y?

6 out of 23

An equilateral triangle is inscribed in a circle. If the radius of the circle is 2,what is the area of the triangle?

7 out of 23

A jet uses 80 gall on soffuel to fly 320 miles. At this rate, how many gall on soffuel are needed fora

700 mile flight?

8 out of 23

Նշվածներից ո՞ր հրամանով Linux օպերացիոն համակարգում ֆայլի վրա միայն օգտատիրոջը ու իր խմբին կարելի է տալ գրելու ու կարդալու իրավասություն (չի թույլատրվում տալ ավել իրավասություններ)

9 out of 23

The circle is in scribed in the square. If the area of the square is 16 square feet, what is the area of the circle?

10 out of 23

a, b, c, d and e are five consecutive numbers in increasing order of size. Deleting one of the five numbers from the set decreased the sum of the remaining numbers in the set by 20%. Which one of the following numbers was deleted?

11 out of 23

If x is both the cube and the square of an integer and x is between 2 and 200, what is the value ofx?

12 out of 23

Նշվածներից ո՞ր Protocol-ն է օգտագործվում e-mail հաճախորդի կողմից նամակները սերվերից վերցնելու համար։

13 out of 23

Նշվածներից ո՞ր ֆայլային համակարգը(filesystem) չունի ֆայլերի թույլտվություններ (file permissions)

14 out of 23

Let x and y be prime numbers such that x >y. If q =x/y, then q must be

15 out of 23

John spent $25, which is 15 percent of his monthly wage.  What is his monthly wage?

16 out of 23

If e, f and v denote the number of edges, facec,  and vertices, respectively, of a cube, which of the followings is true?

17 out of 23

Դավիթը ունի x  ձու: Նա  վաճառեց y դրանցից 10% եկամտով իսկ մնացածը վաճառեց 10% կորստով:Արդյունքում նա եկամուտ ունեցավ:

18 out of 23

Նշվածներից որը օպերացիոն համակարգ չէ

19 out of 23

Որ port֊ով է աշխատում SSH հաղորդակարգը(default)

20 out of 23

Աննան ուտում է տորթի 1/3 -ը, Մանեն ուտում է մնացածի 

1/5 -ը, մնացածը ուտում է Արմինեն:


21 out of 23

Նշվածներից ո՞րը RAID֊ի տեսակ չէ(Ընտրել բոլոր ճիշտ պատասխանները)

22 out of 23

Նշված սարքերից ո՞րն է աշխատում OSI 3-րդ մակարդակում

23 out of 23